U overweegt om uw eerste boot aan te schaffen, maar hoe pak je dit aan? Wat moet je weten om een weloverwogen keuze te kunnen maken en wat komt er zoal bij kijken?

Het kopen van een boot doe je niet zomaar; zoals de aanschaf van een huis betekent de komst van een eigen boot een belangrijke stap in je leven die een compleet nieuwe dimensie geeft. Want wat is er nu leuker dan een fijne tijd op het water door te brengen samen met familie of met vrienden. Het aankoopproces daarentegen kan veel stress opleveren, om nog maar te zwijgen over de teleurstelling van verborgen gebreken. Deze gids probeert u stapsgewijs door het proces te leiden en de juiste keuzes te maken.

NE-jachtbouw-Marco

Het zal u niet zijn ontgaan dat er de nodige interessante artikelen zijn geschreven over de aankoop van een boot; op tal van websites vindt u handige tips die u helpen een boot te kopen die beantwoordt aan de wensen die u er aan stelt. Voorbeelden van interessante websites zijn [www.anwbwatersport.nl], [www.yachtfocus.com], [www.botentekoop.nl], [vaartips.nl], [hiswa.nl], [www.vaarkampioen.nl] en [vaartips.nl].

Bij deze gids gaan wij er gemakshalve van uit dat u op basis van uw persoonlijke wensen en gezinssamenstelling al een bepaalde richting hebt gekozen.

EIGENDOMSPAPIEREN


Vooral bij aankoop van een boot van een particulier is het van belang om te weten dat de betreffende persoon daadwerkelijk eigenaar is van het schip en derhalve bevoegd is om het te verkopen. Vanwege het ontbreken van een registratieplicht is het alleen niet altijd even eenvoudig hierover volledige zekerheid te krijgen, vooral als het gaat om een al wat ouder schip. Mochten bevestigende facturen en kwitanties ontbreken, dan kan een onderhoudshistorie in de vorm van op naam gestelde onderhouds- en stallingsfacturen iets meer zekerheid bieden.

Scheepspapieren


Felle discussies ten spijt kent Nederland voor de meeste categorieën nog geen registratieplicht van pleziervaartuigen. Wél is een Vaarbewijs vereist voor het besturen van boten die langer zijn dan 15 meter of sneller kunnen varen dan 20 km/u. Dit bewijs dient altijd aan boord te zijn.

Zolang de boot in Nederland wordt gebruikt zijn geen aanvullende papieren nodig. Wordt een boot echter naar het buitenland gebracht - hetzij op eigen kiel, hetzij per trailer - dan dienen aanvullende eigendomspapieren aan boord te zijn. Hierin voorziet het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP); een document dat in sommige landen zelfs verplicht wordt gesteld. Dit ICP is een officieus eigendomsbewijs en wordt vrijwel overal in Europa geaccepteerd als identiteitsbewijs van de boot (inclusief kano’s, roeiboten en jetski’s). Het ICP vermeldtnaast de gegevens van de eigenaar een beschrijving van het schip en is geldig voor een termijn van twee jaar op alle Europese binnen- en kustwateren.

CE-Markering


Sinds 1996 is voor talloze industriële producten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen een CE-markering vereist. Dit geldt ook voor pleziervaartuigen met afmetingen tussen 2,5 en 24 meter romplengte, ongeacht welke manier van aandrijving van toepassing is. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen,onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De CE-markering is te herkennen aan de letters C en E.

BTW-VERKLARING


In 1993 trad de zogenaamde Omzetbelasting Binnenmarkt van de EU in werking. Sindsdien mogen schepen zonder opnieuw invoerrechten- en BTW-afdracht in een ander EU-land worden ingevoerd en gebruikt. Afhankelijk van de plaatselijke wet- en regelgeving mag het schip ook voor langere duur in een ander EU-land verblijven. Voorwaarde hierbij is dat het schip in het land van herkomst is geregistreerd en dat de BTW aantoonbaar in de EU is voldaan. De ingangsdatum van deze regeling is 1 januari 1985. Van schepen van voor die datum wordt aangenomen dat BTW is afgedragen. Met behulp van het oorspronkelijke betalingsbewijs (aankoopfactuur) kan de eigenaar aantonen dat de BTW over het schip is voldaan. Op deze factuur dient zowel het BTW-bedrag als het van toepassing zijnde BTW- percentage te zijn vermeld, zijnde uitsluitend de in Nederland betaalde BTW. Deze BTW-verklaring kan worden aangevraagd bij de belastingdienst, mits kan worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • u bent een privé-persoon (de verklaring voor een pleziervaartuig kan niet op naam van een onderneming worden afgegeven)

  • de rechten bij invoer zijn reeds eerder betaald en niet terugbetaald

  • de omzetbelasting in Nederland is reeds eerder betaald en niet terugbetaald


Voorts dienen de volgende stukken bij de aanvraag te worden bijgevoegd:

  • kopie van het paspoort of ander identiteitsbewijs

  • de koopovereenkomst

  • (aankoop)factuur

  • kopie-verzekeringspolis


Adres:

Belastingdienst/Douane Roosendaal, Team Jachten  VlissingenLandelijk Team Jachten

Postbus 3070

6401 DN Heerlen

Link om in het bezit te kunnen komen van het aanvraagformulier

BTW-verklaring van de douane


Het aantonen van betaalde BTW is ook mogelijk met een door de douane afgegeven BTW-verklaring. Hierop staan alle gegevens van het betreffende schip, waarmee deze instantie verklaart dat het genoemde object vrij is van btw-heffing. Een nieuw afgegeven Nederlandse BTW-verklaring is 3 jaar geldig.

Voor meer informatie: Belastingdienst/Douane Roosendaal, Team Jachten  Vlissingen, Telefoon 088- 1575355. E-mail: douane.landelijk.team.jachten@belastingdienst.nl

www.belastingdienst.nl

BTW-bewijs bij koop en verkoop


Vraag bij aankoop van een (gebruikt) schip altijd naar het bewijs dat de BTW is voldaan. Bij verkoop geeft u dit bewijs weer door aan de nieuwe eigenaar; het BTW bewijs hoort bij het schip.

Controles op het BTW-bewijs


Bij het passeren van grenzen binnen de EU vinden doorgaans geen controles meer plaats en melding van passage is ook niet nodig. Daarentegen voert de douane (vooral tijdens de vakantieperiode) steekproeven uit die zich nadrukkelijk niet alleen beperken tot grensovergangen. Aan de buitengrenzen van de Schengenlanden wordt wel gecontroleerd en is melding ter controle van papieren en goederen verplicht. Houd er bovendien rekening mee dat in veel landen een bemanningslijst verplicht is gesteld.

BEZICHTIGING


Stel tijdens een eerste bezichtiging vast of de eigenaar voldoende specifieke kennis heeft van zijn eigendom en een aannemelijke reden heeft om tot verkoop over te gaan. Ga vervolgens aan de hand van vergelijkbare, op de markt aangeboden, boten na welke bandbreedte qua prijs van toepassing is voor dit type boot. Als de aanbieding te mooi is om waar te zijn, dan is daar hoogstwaarschijnlijk een goede reden voor!

In de meeste gevallen ligt een boot niet bij een eigenaar voor de deur, maar in een loods of in een jachthaven. Mocht u na een eerste oriënterende bezichtiging nog steeds interesse hebben, probeer dan iemand aan te spreken in de jachthaven (bij voorkeur de havenmeester of de uitbater van de bootshop) om erachter te komen of de aanbieder daadwerkelijk eigenaar is van het schip. Probeer ook meer te weten te komen over het gebruikspatroon gedurende de afgelopen jaren. Het is tegelijkertijd een goede methode om te controleren of er geen achterstallige betalingen zijn waar  u na aankoop mogelijk mee zou kunnen worden geconfronteerd.

Testvaart


Kosten van het maken van een testvaart zoals kraanhuur, het eventueel inhuren van een schipper, brandstof en ga zo maar door, komen in de regel voor rekening van de koper en niet van de verkoper. Toch blijft een uitgebreide testvaart de beste manier om erachter te kunnen komen of de boot naar behoren functioneert. Motoren dienen snel aan te slaan en moeten na enige minuten trillingsarm lopen. Overmatige trillingen kunnen duiden op onbalans, versleten lagers enz. enz. Bij zeilboten is bovendien zorgvuldige inspectie van de zeilgarderobe geboden, terwijl ook het probleemloos functioneren van lieren moet worden getest. Een grootzeil dat slechts met veel moeite kan worden gehesen is veelzeggend en dit geldt ook voor de totale staat van onderhoud. Overmatig rokende uitlaten duiden afhankelijk van de kleur op dito overmatig olieverbruik of een lekkende koppakking en dus naderend onheil.

Onderhandelen van een goede prijs


U wilt zich er ongetwijfeld van overtuigen dat u voor uw boot zeker niet meer betaalt dan de gangbare marktprijs. Een zoektocht op boats.com en op Nederlandse botenwebsites geeft u al snel een idee van de waarde van vergelijkbare boten. Hierbij moet wel worden aangetekend dat er niettemin grote verschillen kunnen zijn, veroorzaakt door de algemene staat van onderhoud, de aanwezigheid van interessante accessoires en toebehoren en ga zo maar door.

Voorts is het verstandig om specifieke fora te bezoeken; dit geeft veelal zeer bruikbare informatie  over de ervaringen van eigenaren van een vergelijkbaar merk en type schip. Niet zelden onderscheidt een bepaald type zich door een specifiek probleem. Ook op YachtWorld is vaak bruikbare informatie te vinden. Met deze kennis maakt u uw onderhandelingspositie alleen maar sterker. Mocht u niet voldoende vergelijking hebben ten aanzien van de prijs, raadpleeg dan ook eens een gerenommeerde jachtmakelaar; deze kan aan de hand van zijn verkoophistorie ongetwijfeld meer vertellen. Hoe meer u te weten komt, hoe beter het is.

Elders heeft u al kunnen lezen dat de teller feitelijk pas echt begint te lopen als de boot is aangeschaft; het betreft hier brandstofkosten, reparatie & onderhoud, verzekering, winterstalling, enz. In de regel geldt: hoe groter de boot, hoe hoger de exploitatiekosten. Houd dit goed in gedachten mocht u zich laten verleiden tot de aanschaf van een grotere boot dan u in eerste instantie had voorzien. Bovendien, een mondelinge toezegging geldt als verplichting om de boot daadwerkelijk af te nemen. In deze cruciale fase is het van groot belang- hoe moeilijk ook - om naast emotie ook oog te houden voor ratio. Vergelijk de aankoop van een boot met de aanschaf van een huis; daarbij gaat u ook niet over een nacht ijs!

Koopovereenkomst


Het is absoluut aan te raden om de aanschaf van een boot vast te leggen middels een schriftelijke  koopovereenkomst waarin alle noodzakelijke voorwaarden zijn vastgelegd. Bij de aankoop van een nieuwe boot zal de betreffende werf of importeur in bijna alle gevallen gebruik maken van een standaard verkoopovereenkomst van brancheorganisatie HISWA. Bij de aanschaf van een gebruikte boot via een erkende jachtmakelaar zal dit normaal gesproken ook het geval zijn. Koopt u echter een boot van een particulier, dan verdient het aanbeveling om zelf een contract op te stellen. Voorbeelden van een dergelijke overeenkomst zijn onder andere te vinden op [www.anwb.nl], [www.scheepsexperts.nl] en [www.botentekoop.nl]

In de regel voorziet een koopovereenkomst in een - tijdgebonden - ontbindende clausule; deze maakt het mogelijk om de overeenkomst ongedaan te maken in het geval binnen deze periode zaken aan het licht komen die niet eerder bekend waren. Dit geeft de koper de tijd om een uitvoerig onderzoek te laten doen door een onafhankelijke expert.

Aanbetaling


Ter zekerheidsstelling zal een importeur of bootwerf bij het afsluiten van een overeenkomst een aanbetaling vragen. Bovendien gelden tijdens de bouw meerdere betalingstermijnen, verbonden aan verschillenden fases van afbouw. Belangrijk: tijdens economisch mindere tijden ligt het gevaar van een faillissement van een scheepswerf op de loer. In dit kader verdient het aanbeveling om verschuldigde bedragen over te boeken op een zogenaamde derdenrekening van de betreffende partij. Dit geldt eveneens voor aankoop van een gebruikt jacht bij een makelaar.

Aankoopkeuring


Een uitgebreide aankoopkeuring door een gekwalificeerde registerexpert voorkomt veel problemen achteraf; een gebruikt jacht kan optisch in topvorm lijken te zijn, maar onderhuids kan er veel mis zijn met als gevolg soms torenhoge extra kosten achteraf. Een dergelijke aankoopkeuring omvat een uitgebreid onderzoek tot in de meest ontoegankelijke ruimtes waarbij aandacht wordt besteed aan alle afzonderlijke componenten en overige uitrusting. Zowel romp als opbouw ondergaan vochtmetingen, in het geval van een glasvezelversterkte polyesterbouw zal ook naar sporen van osmose worden gezocht, terwijl bij staal- of aluminiumbouw op tal van plaatsen de huiddikte wordt  gemeten. Daarnaast worden vochtpercentages vastgesteld. In geval van financiering zal de bank een door een beëdigd jachtexpert opgesteld rapport verplicht stellen.

Financiering


Veelal is een vorm van al dan niet gedeeltelijke financiering van toepassing bij de aanschaf van een boot. Het verdient aanbeveling om hierbij niet over een nacht ijs te gaan en bij meerdere partijen offertes op te vragen en de condities nauwlettend te bestuderen en te vergelijken. Bedenk voorts het volgende: de aanschaf van een boot is één, de exploitatie ervan is twee. Overboeking van een aanbetaling dient altijd op een (reeds eerder genoemde) speciale derdenrekening van de werf of makelaar te worden gedaan; dit geeft enige zekerheid mocht een onderneming failliet gaan voordat de boot kon worden afgeleverd.

Verzekering


Het afsluiten van een verzekering is - net zoals bij een auto - een absolute vereiste. De geboden dekking dient bovendien overeen te komen met het verwachte gebruik en te bezoeken vaargebieden. Een boot die alleen op een binnenmeer wordt gebruikt vraagt een andere dekking dan het jacht dat het grote water bevaart. Een aantal zaken dient sowieso te worden gedekt, zoals diefstal, brand en molest. Daarnaast is een dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid van minimaal €1.000.000,- vereist. Deze dekking biedt zekerheid in geval schade wordt berokkend aan derden. Te denken hierbij valt aan aanvaringen, schade aan waterwegen c.q. haveninstallaties of lichamelijk letsel van opvarenden ten gevolge van een onverwachte vaarhandeling. Ga in zee met een partij met specifieke kennis van zaken, zoals Kuiper Verzekeringen of Pantaenius.

Meer weten?


Bij de keuze van een boot komt veel meer kijken dan u in eerste instantie denkt, zeker als het een eerste eigen boot betreft. Wilt u meer weten om goed beslagen ten ijs te komen? Raadpleeg dan de in dit artikel eerder genoemde websites. Als u de Engelse taal beheerst, dan vindt u op www.boats.com tal van interessante publicaties, zoals ‘How to inspect a second-hand boat before buying’of ‘How to choose a jacht for ocean cruising’. Heeft u zich eenmaal goed voorbereid en ingelezen, dan wacht u een uitdagende wereld van watersport in de meest ruime zin van het woord.

Geschreven door: Rupert Holmes
Rupert Holmes has more than 70,000 miles of offshore cruising and racing experience, in waters ranging from the North Sea to the Southern Ocean and Cape Horn. He writes about all aspects of boat ownership and marine travel, including destinations, seamanship and maintenance, as well as undertaking regular new boat and gear tests. He currently sails around 5,000 miles per year and in the past couple of seasons has cruised from the UK to the Azores, as well as winning his class in the 2014 two-handed Round Britain and Ireland Race. He also owns two yachts, one based in the Mediterranean and the other in the UK.
Reclame