BELANGRIJK! LEES DIT ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG DOOR. DIT IS EEN OVEREENKOMST. Met als tegenprestatie het verlenen van toegang tot services en websites van boats.com, waaronder websites die uitsluitend beschikbaar zijn voor klanten van boats.com (gezamenlijk, de "Websites") gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") en verklaart u deze na te komen.

De Websites zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door ("boats.com"). Uw gebruik van de Websites wordt beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden. Lees de voorwaarden alstublieft goed door. boats.com verleent u toegang tot de Websites in ruil voor uw verklaring om te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door bezoek aan of gebruik van deze Websites, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn. Als u niet aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden wenst te zijn, bezoek of gebruik de Websites dan niet.

boats.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden te kunnen wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van de Gebruiksvoorwaarden op de Websites om kennis te nemen van wijzigingen die periodiek aangebracht kunnen worden. Door het gebruik van de Websites, gaat u ook akkoord met de periodiek aan te brengen wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet aan deze wijzigingen gebonden wenst te zijn, bezoek of gebruik de Websites dan niet.

Eigendom


Het is u niet toegestaan enig deel van de Websites in welke vorm of met welke middelen dan ook te reproduceren, wijzigen, herpubliceren, kopiëren, verzenden of verspreiden voor commercieel gebruik, voor het maken van afgeleide werken of voor openbare weergave, behalve waar dit anderszins is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden. De inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden of de Websites verleent u geen licenties of rechten, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, noch op basis van het 'estoppel'-beginsel of anderszins, noch onder enige van de intellectuele eigendomsrechten van boats.com of de intellectuele eigendomsrechten van een derde.

boats.com zal actief zijn intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor zover dit juridisch mogelijk is afdwingen en zal waar dit toepasselijk is schadevergoeding of via een kort geding voorzieningen vorderen en strafrechtelijke vervolging laten instellen.

Content


Alle rechten op de content die op de Websites wordt weergegeven, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de 'look and feel' van de Website, de informatie, tekst, grafische uitingen, afbeeldingen, geluids- en videomaterialen, logo's, designs, software, handelsmerken, dienstmerken, trade dress, merknamen, de URL en de compilatie, coördinatie, selectie, volgorde en indeling van deze elementen ("Content") is het eigendom van of wordt met toestemming gebruikt door boats.com en wordt beschermd door nationale en internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht en andere handelsmerkwetgeving in de Verenigde Staten en andere landen.

boats.com kan de nauwkeurigheid of de volledigheid van alle Content die op de Websites beschikbaar is niet garanderen. Daarom is uw gebruik van of vertrouwen op de informatie op de Websites voor uw eigen risico en u bent als enige verantwoordelijk voor het onderzoek naar de waarachtigheid, nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. De Content op Websites wordt voor uw gemak beschikbaar gesteld en de aanwezigheid ervan op de Websites betekent niet dat boats.com deze informatie goedkeurt.

Het is u noch uw vertegenwoordigers toegestaan enige Content in welke vorm of met welke middelen dan ook te kopiëren, reproduceren, wijzigen, publiceren, verzenden, weergeven, afgeleide werken hiervan te maken, inkaderen, scrapen, koppelingen te maken, te belemmeren of deze te verspreiden, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Klantmaterialen (zoals hierin gedefinieerd), tenzij dit uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan or uitdrukkelijk schriftelijk door boats.com is toegestaan. Het is u noch uw vertegenwoordigers toegestaan de Content te gebruiken, wijzigen, aanpassen, aan reverse engineering te onderwerpen of op enige wijze te exploiteren, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Klantmaterialen, in zijn geheel dan wel gedeeltelijk, behalve waar dit uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden.

Het zonder toestemming gebruiken of exploiteren van de Websites of de Content, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Klantmaterialen met feitelijke overzichten ("Lijnadvertenties") kan onder meer een inbreuk zijn op nationale en internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht, octrooien, eigendomsrecht, privacy- en publiciteitsrecht, oneerlijke concurrentie, communicatie in de Verenigde Staten en andere landen en van deze Gebruiksvoorwaarden en u kunt hiervoor civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Klantmaterialen


Hoewel de Klanten eigenaar blijven van de oorspronkelijke tekst, waaronder de samengestelde feitelijke overzichten, foto's en andere werken die zij beschikbaar stellen aan boats.com ("Klantmaterialen"), bezit boats.com een gebruiksrecht ten aanzien van de Klantmaterialen. Bovendien worden de Klantmaterialen vanaf het moment dat zij op de Websites worden geplaatst, onderdeel van de beschermde Websites en Content van boats.com.

Als om gebruikersinformatie wordt verzocht tijdens uw gebruik van de Websites, gaat u ermee akkoord boats.com te voorzien van nauwkeurige en volledige gebruikersinformatie.

Bulkkopieën, scraping, automatische indiening van formulieren, automatisch opstellen van advertenties en ander niet toegestaan gebruik

Het gebruik van niet toegestane applicaties, programma's, protocollen, devices of tools op de Websites kan een onredelijke belasting leggen op de infrastructuur van boats.com, waarbij functies van de Websites worden vertraagd of beschadigd en de activiteiten vanboats.com en haar klanten worden belemmerd.

Het is gebruikers van de Websites, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, klanten en hun vertegenwoordigers niet toegestaan enige Content, waaronder bootadvertenties en Klantmaterialen, te kopiëren, hiertoe toegang te verkrijgen of te verspreiden met gebruik van enig programma, tool, applicatie, protocol of device om automatische kopieën te maken. U verbindt zich dat u noch uw vertegenwoordigers gebruik zullen maken van een "robot," "spider," "rover," "scraper" of andere datamining-technologie of een automatisch dan wel handmatig proces voor het monitoren, in cache opslaan, inkaderen, maskeren, gegevens onttrekken aan, kopiëren of verspreiden van de Websites, Content of enig onderdeel hiervan tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door boats.com is toegestaan. U verbindt zich dat u noch uw vertegenwoordigers gebruik zullen maken van enig tool, applicatie, protocol of device voor automatische gegevensinvoer op de Websites, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, automatisereing van HTTP SUBMIT op enig HTML-formulier op de Websites, of Content, gegevens, informatie of ander materiaal van de Websites voor enig doel te kopiëren, scrapen of verwijderen onafhankelijk van het feit of enige van de Content, gegevens, informatie of ander materiaal al of niet is gebruikt, herverspreid, verzonden, openbaar weergegeven, gewijzigd, opnieuw ingedeeld of afgevoerd is. U verbindt zich dat u noch uw vertegenwoordigers enig device, software, protocol, tool, routine of proces zulen gebruiken om de juiste werking van de Websites, Content of andere activiteiten op de Websites te beschadigen, uit te schakelen, belemmeren, verstoren of pogingen hiertoe te doen. U verbindt zich dat u noch uw vertegenwoordigers, enige actie ondernemen die, naar uitsluitend de opvatting van boats.com, de infrastructuur van boats.com overbelast of een verhoudingsgewijs overmatig grote belasting hiervoor vormt. Elk onbevoegd gebruik van de Websites of de Content kan leiden tot ingrijpen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, het beëindigen van enig gebruik van de Websites.

Toegang tot de Klantenzones


Het is alleen aan klanten en hun geautoriseerde vertegenwoordigers toegestaan om toegang te krijgen tot zones op de Websites van boats.com, inclusief Boatcentral.com, die door een wachtwoord zijn beveiligd of uitsluitend voor klanten zijn bestemd ("Klantenzones"), mits een dergelijke toegang door deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan.
Het is Klanten niet toegestaan om wachtwoorden met niet-klanten te delen of hen op enige andere wijze toegang tot de Klantenzones te geven of dit toe te staan, als dit tot gevolg heeft dat u deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Als voorbeeld: het is Klanten niet toegestaan om derden te machtigen als hun vertegenwoordiger op te treden en zodoende toegang tot Klantenzones te krijgen, als de vertegenwoordiger daardoor, geheel naar eigen goeddunken van boats.com, commercieel voordeel behaalt en/of de activiteiten van boats.com verstoort door toegang te krijgen tot de Klantenzones. Tegen gebruikers die pogen om toegang te verkrijgen tot de Klantenzones, zonder schriftelijke goedkeuring hiertoe van boats.com of indien op enige andere wijze deze Gebruiksvoorwaarden worden geschonden, kunnen maatregelen worden genomen, waaronder, maar niet beperkt tot het beëindigen van enig gebruik van de Websites.

Beperkte licentie


Bezoekers ontvangen hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie om de Content van de Websites te bekijken, af te drukken en te verspreiden, mits een dergelijk gebruik, volgens eigen beoordeling van boats.com: (a) geen verstoring van de activiteiten van boats.com is, deze geen schade toebrengt of deze exploiteert; (b) de infrastructuur van boats.com niet overbelast of een onevenredig grote belasting hierop veroorzaakt; (c) niet in combinatie met of ten voordele van enige commerciële activiteit of concurrende organisatie wordt gebruikt, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, diensten met of zonder winstoogmerk; (d) geen onbevoegd gebruik of praktijk betreft die niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden (voor zover van toepassing); (e) geen auteursrechtelijke of handelsmerkkennisgeving, naam, merk, logo, URL, content of Klantmaterialen verwijdert, wijzigt of verbergt, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, bedrijfsnamen, contactinformatie, merken, logo's of URL's, of enige Content in een kader opneemt en (f) geen schending is van toepasselijke wet- en regelgeving. Alle rechten die niet expliciet in deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, worden door boats.com voorbehouden.

Interactieve zones


Alle informatie, gegevens, tekst of andere materialen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Klantmaterialen, zoals door bezoekers van de Websites of klanten op enige locatie op de Websites ("Bezoekermaterialen") zijn geplaatst, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, fora, de nautische adressengids, websites van klanten, professionele watersportpagina's, bootadvertenties of andere interactieve zones (gezamenlijk "Interactieve zones"), vallen volledig onder de eigen verantwoordelijkheid van de persoon van wie de Bezoekermaterialen afkomstig zijn. boats.com heeft geen zeggenschap over de in de Interactieve zones geplaatste Bezoekermaterialen, en geeft derhalve geen garanties inzake de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van deze Bezoekermaterialen. Bezoekermaterialen die in de Interactieve zones worden geplaatst zijn geen vertrouwelijke berichten en boats.com is gerechtigd deze Bezoekermaterialen naar eigen goeddunken te gebruiken of te reproduceren. boats.com kan en zal niet alle berichten monitoren die in de Interactieve zones zijn geplaatst, maar behoudt zich het recht voor (zonder verplichting hiertoe) om berichten, waarvan All boats.com meent dat deze op wettelijke gronden of om andere redenen onacceptabel of ongepast zijn, te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken. Door het plaatsen, uploaden of verzenden van informatie of Content naar de Websites, verklaart en garandeert u dat u eigenaar bent van of op enige andere wijze zeggenschap hebt over alle rechten in en ten aanzien van deze Content. boats.com heeft geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens bezoekers of Klanten van de Websites of enige andere persoon of entiteit, die voortvloeit uit enig gebruik van of vertrouwen op materialen die door bezoekers of klanten op de Websites zijn geplaatst,waaronder, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor enige fouten, weglatingen, het niet beschikbaar zijn of misleidende verklaringen in enige van deze materialen.

Overige gebruiksbeperkingen


Elke klant en bezoeker van de Websites komt overeen dat hij/zij de Websites of de Content niet zal gebruiken om:

 1. enige plaatselijke, nationale of internationale wet- of regelgeving te schenden;

 2. Bezoekermaterialen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden of deze schenden, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, handelsmerken, auteursrechten, octrooien en handelsgeheimen te plaatsen, te uploaden of te verzenden;

 3. Content, informatie of materiaal dat inbreuk maakt op de privacy of publicatierechten van derden te plaatsen, te uploaden of te verzenden;

 4. Content, informatie of materiaal waarvan u weet dat dit onjuist of misleidend is, of waarvan u kunt weten dat dit zo is, te plaatsen, te uploaden of te verzenden;

 5. onjuiste, onvolledige, onnauwkeurige of misleidende gebruikersinformatie te plaatsen, te uploaden of naar boats.com, of diens gelieerde ondernemingen te verzenden;

 6. Content, informatie of materiaal te plaatsen, uploaden of verzenden dat onwettig, onfatsoenlijk, beledigend, bedreigend, kwetsend, hatelijk, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, grof of een schending van privacy is, racistisch, etnicistisch is of op enige andere wijze verwerpelijk is, of pijnlijk voor derden;

 7. Content, informatie of materiaal te plaatsen, uploaden of verzenden dat wordt beschermd door een vertrouwelijkheidsovereenkomst of waarvoor u rechtens of contractueel niet over de bevoegdheid beschikt deze te plaatsen, te uploaden of te verzenden;

 8. kettingbrieven, junkmail, pyramidespelen, spam of andere vormen van reclame of verzoeken te plaatsen, te uploaden of te verzenden;

 9. zich uit te geven voor een andere persoon, ongeacht of dit een derde betreft of een vertegenwoordiger of moderator van boats.com; of onjuiste verklaringen doen of op enige andere wijze een misleidende voorstelling van zaken geven over de relatie van de bezoekers van de Websites of een Klant met een persoon of entiteit;

 10. betrokken te zijn bij gedrag waarbij enig ander persoon wordt beperkt in het gebruik van de Websites of de Content;

 11. betrokken te zijn bij screen scraping, database scraping of enige andere activiteit met het doel Content, gegevens, bootadvertenties of andere informatie te verkrijgen, op een wijze waarop deze Gebruiksvoorwaarden, het Klantbeleid (waar van toepassing) of het recht worden geschonden;

 12. betrokken te zijn gedrag dat naar de mening van boats.com inbreukmaakt op wetgeving of boats.com of enige van haar gelieerde ondernemingen, klanten of leveranciers blootstelt aan enige aansprakelijkheid of nadeel in welke vorm dan ook;

 13. enig deel van de Websites te wijzigen, verwijderen, ingrijpen in of op enige andere wijze te beschadigen;

 14. een concurrent van boats.com of enige van hun respectievelijke eigendommen of gelieerde ondernemingen te bevoordelen.

 15. betrokken te zijn bij of dit te gebruiken in relatie tot enige commerciële nderneming, tenzij dit uitdrukkelijk hierin is toegestaan;

 16. enige Content te verzenden of beschikbaar te stellen waarvoor u rechtens, contractueel of uit of op grond van een fiduciaire relatie niet het recht hebt deze te verzenden of beschikbaar te stellen;

 17. enige Content te verzenden, welke een virus, Trojaans paard of andere computercode, bestanden of programma's bevat, die ontworpen zijn om de functionaliteit van enige computersoftware of -hardware,telecommunicatiesystemen te verstoren, onbetrouwbaar te maken, te vernielen of de functionaliteit te beperken, of anderszins de Websites of enige servers of netwerken verbonden aan de Websites, te verstoren of te ontwrichten;

 18. enige Content te verzenden, waarin een worm, trap door of achterdeur is opgenomen, waarmee onbevoegd toegang tot de Websites, software of hardware van boats.com, de computeromgeving of het netwerk kan worden verkregen of waarmee gegevens of programma's kunnen worden verwijderd.U gaat ermee akkoord om geen Content, Bezoekersdocumentatie, Klantenmaterialen, informatie of materiaal betreffende jachten of andere vaartuigen te plaatsen, uploaden of door te geven die zich bevinden in een land of regio die onderwerp of doel is van uitgebreide economische sancties van de VS of de EU (waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië, en de Krim-regio van de Oekraïne) of waarbij enige natuurlijke of rechtspersoon of beperkte partij is betrokken die wordt vermeld op een lijst van beperkte personen in wetgeving in de VS, de EU of andere toepasselijke wetten in relatie tot economische of handelssancties (Sanctiewetgeving) of exportcontrolewetgeving in de Verenigde Staten, de EU of relevante EU-lidstaten ( “Exportcontrolewetgeving”), waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de lijst van Specially Designated Nationals (bijzondere aangewezen burgers) en Blocked Persons (geblokkeerde personen) van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van financiën en de geconsolideerde lijst van de EU, of met enige natuurlijke of rechtspersoon die als geheel voor 50% of meer eigendom is of onder de zeggenschap valt van een dergelijke persoon of entiteit, in elk geval voor zover dergelijke afspraken of transacties Sanctiewetgeving of Exportcontrolewetgeving overtreden. Advertenties die dit niet naleven kunnen door Boats Group LLC worden verwijderd.

Elk gebruik van de Websites of handelen waarbij deze Gebruiksvoorwaarden worden geschonden, kunnen leiden tot het nemen van maatregelen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, het direct uitschakelen van uw toegang tot de Websites door boats.com.

Vertrouwelijkheid


boats.com kan niet garanderen dat uw gebruik van de Websites van boats.com vertrouwelijk is. boats.com raadt u aan geen informatie te verzenden of te plaatsen die u als vertrouwelijk of auteursrechtelijk beschermd acht via of op de Websites en boats.com is niet aansprakelijk voor enige schade die u of enige persoon veroorzaakt of oploopt als gevolg van een inbreuk op de vertrouwelijkheid ten aanzien van uw gebruik van de Websites. Tenzij anders wordt aangegeven in onze Privacyverklaring, is boats.com niet gehouden enige informatie materiaal dat u naar ons verzendt vertrouwelijk te behandelen. Door boats.com informatie of materiaal te verzenden, verleent u boats.com een onbeperkt, eeuwigdurend en onherroepbaar, niet-exclusief gebruiksrecht om de betreffende informatie of het materiaal te gebruiken, reproduceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, afgeleide werken te maken, uit te zenden en te verspreiden. U gaat er eveneens mee akkoord dat het boats.com vrijstaat om ideeën, concepten, know-how of technieken te gebruiken die u voor welk doel dan ook naar boats.com verzendt. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor bijkomende informatie over hoe we niet openbare, persoonlijke gegevens van consumenten verzamelen, gebruiken en bekend maken.

Geen verklaringen of garanties


Uw gebruik van of vertrouwen op enige Content, waaronder Klantmaterialen, Bezoekermaterialen en andere informatie die op de Websites beschikbaar wordt gesteld, is voor uw eigen risico. De Websites kunnen onnauwkeurigheden, verouderde informatie, fouten, omissies en/of andere fouten bevatten. boats.com doet geen uitdrukkelijke verklaringen over, noch geeft zij garanties inzake de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, beschikbaarheid, toereikendheid , volledigheid, juistheid, waarachtigheid of waarde van de Websites, de Content, de Klantmaterialen, de Bezoekermaterialen of of andere informatie die op de Websites beschikbaar wordt gesteld. boats.com behoudt zich het recht voor om de op de Websites weergegeven informatie te wijzigen maar aanvaard geen verplichting om deze informatie te wijzigen of bij te werken. Content of ander gedownload materiaal of anderszins verkregen door gebruik van de Websites vindt plaats op uw eigen risico en uitsluitend u bent verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of voor gegevensverlies welke kan voortvloeien uit het downloaden van dit materiaal. Alle Content en materialen op de websites, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Klantmaterialen, Bezoekermaterialen, informatie, gegevens, tekst, foto's, documenten en grafisch materiaal worden in de staat waarin deze zich bevinden ('as is') beschikbaar gesteld en kunnen diverse fouten bevatten. boats.com wijst uitdrukkelijk alle impliciete of uitdrukkelijke garanties van welk type dan ook af, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en de niet-inbreukmakendheid op enige rechten (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn enig type intellectuele eigendomsrechten).

De gebruikers van de Websites dienen niet te vertrouwen op meningen die op de Websites zijn weergegeven bij het nemen van zakelijke, financiële, persoonlijke of andere beslissingen.

Beperking van aansprakelijkheid


In geen geval zullen boats.com, haar medewerkers of werknemers, aannemers, onderaannemers, leveranciers, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, rechtsopvolgers of cessionarissen ten opzichte van enige partij aansprakelijk zijn voor enige schadevergoeding met een punitief karakter, schadevergoeding op grond van directe, indirecte, economische, bijzondere of gevolgschade, verlies van goodwill of winstderving voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de Websites of enige gekoppelde website, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet-nakoming, nalatigheid of enige andere wettelijke aansprakelijkheid of contractaansprakelijkheid dan wel aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (tort), zelfs al is boats.com uitdrukkelijk in kennis gesteld van de mogelijkheid van deze schade. Onder de term 'schadevergoeding' vallen, zonder daartoe beperkt te zijn, kosten van juridische bijstand, winstderving, onderbreking van de zakelijke activiteiten en verlies van programma's of andere gegevens op een informatieverwerkingssysteem. boats.com wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid onder het burgerlijk recht of het strafrecht af in verband met laster, inbreuk op intellectuele eigendom, privacy, obsceniteit of in verband met enig ander rechtsgebied, voortvloeiend uit het gebruik of de beschikbaarheid van informatie van derden of intellectuele eigendom, Klantmaterialen, Bezoekermaterialen of verklaringen of meningen die op de Websites zijn geplaatst.

Vrijwaring en schadeloosstelling


U verbindt zich boats.com en haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, vertegenwoordigers, medewerkers, werknemers, aannemers, leveranciers, rechtsopvolgers en cessionarissen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims, vorderingen en aansprakelijkheid, voortvloeiend uit onder andere, zonder daartoe beperkt te zijn: alle informatie die door u is geplaaatst, geüpload, verzonden of anderszins door u beschikbaar is gesteld aan de Websites, boats.com en/of aan gelieerde ondernemingen; alle vorderingen, aansprakelijkheden en verplichtingen door een derde partij of partijen worden gevorderd jegens boats.com die voortvloeien uit uw gebruik van de de Websites of de Content, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, deze voortvloeiend uit beslissingen of transacties die zijn genomen of uitgevoerd op grond van de websites of de Content; en alle vorderingen, aansprakelijkheden of verplichtingen die voortvloeien uit een misleidende voorstelling van zaken, nalatigheid, opzet, contractbreuk of niet-nakoming van enige van de afspraken of verplichtingen onder deze overeenkomst door u of enige derde partij, dan wel enige misleidende voorstelling van zaken of omissies van u of enige derde partij ten opzichte van boats.com.

Handelsmerken


De namen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, trade dress, domeinnamen en logo's ("Handelsmerken") die op de Websites zijn weergegeven, zijn Handelsmerken van Boats Group of de betreffende rechthebbenden. Het is u niet toegestaan enige van de Handelsmerken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming te verkijgen van boats.com of de betreffende rechthebbenden.

Koppelingen


De Websites bieden koppelingen naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van de Websites. boats.com doet geen verklaringen over of geeft geen garanties inzake de Content, het eigendom of de rechtmatigheid van deze websites. Een koppeling naar een andere website dient in geen geval te worden uitgelegd als een goedkeuring van die website door boats.com, van de daarop beschreven producten of de services of de waarachtigheid van de van Content op die site Bezoekers en klanten van de site dienen zich ervan bewust te zijn dat deze gekoppelde websites een Privacybeleid en/of Gebruiksvoorwaarden kunnen hanteren dat verschilt van die van boats.com.

ANNULERINGSBELEID


Door via deze website een bestelling te plaatsen gaat de Adverteerder (dit is de persoon die de bestelling voor de bootadvertentie plaatst, of dit nu de adverteerder van het product is of een advertentiebureau dat voor de adverteerder werkt) volledig akkoord met deze voorwaarden.

1. Recht tot annulering
Als een dienst is bedoeld voor en wordt geleverd aan een persoon, heeft deze het recht om de dienst binnen 14 dagen vanaf de bestelling hiervan te annuleren, mits de schriftelijke annulering binnen 14 dagen na de besteldatum wordt ontvangen. Hiervoor is het voldoende als u de voorgenomen annulering uitdrukkelijk binnen de annuleringsperiode aan ons meldt (bijvoorbeeld via e-mail of een brief) en dit bericht adresseert aan boats.com Europe Ltd, Cams Hall, Cams Hill, Fareham, Hampshire PO16 8AB, Verenigd Koninkrijk. E-mail: ecs@boats.com

2. Gevolgen van annulering
Als u uw bestelling annuleert, betalen we binnen 14 dagen na ontvangst van uw annuleringsbericht het volledige van u ontvangen bedrag, zonder inhoudingen, aan u terug. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Bijkomende juridische kwesties - uitsluitend van toepassing op gebruikers in Noord-Amerika en Zuid-Amerika


Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd volgens het recht van de Commonwealth of Virginia zonder toepassing van de regels van internationaal privaatrecht. Geschillen of tegenstellingen die voortkomen uit de Gebruiksvoorwaarden vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de Federale Rechtbanken van de Verenigde Staten en/of de Staatsgerechten van Virginia en de territoriale jurisdictie is uitsluitend gebonden aan Norfolk, Virginia, VS. De Gebruiksvoorwaarden (en het Klantbeleid, in het geval van klanten) vormen de volledige overeenkomst ten aanzien van uw toegang en gebruik van de Websites. Indien enige bepaling van Gebruiksvoorwaarden door een bevoegd gerecht in enige jurisdictie onafdwingbaar wordt geacht, wordt deze afgescheiden van de Gebruiksvoorwaarden in dat rechtsgebied zonder dat dit op enige wijze de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig maakt. De onafdwingbaarheid van enige bepaling in een bepaald rechtsgebied maakt die bepaling niet onafdwingbaar in enig ander rechtsgebied.

Bijkomende juridische kwesties - uitsluitend van toepassing op gebruikers buiten Noord-Amerika en Zuid-Amerika


Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd volgens het recht van Engeland. Geschillen of tegenstellingen die voortkomen uit de Gebruiksvoorwaarden vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de gerechten in Engeland. De Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid (en voor klanten het Klantbeleid) vormen de enige overeenkomst inzake uw toegang en gebruik van de Websites. Indien enige bepaling van Gebruiksvoorwaarden door een bevoegd gerecht in enige jurisdictie onafdwingbaar wordt geacht, wordt deze afgescheiden van de Gebruiksvoorwaarden in dat rechtsgebied zonder dat dit op enige wijze de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig maakt. De onafdwingbaarheid van enige bepaling in een bepaald rechtsgebied maakt die bepaling niet onafdwingbaar in enig ander rechtsgebied.

Privacy


Ons privacybeleid is beschreven in de Privacyverklaring. Wij raden u aan de Privacyverklaring door te nemen voor informatie over de wijze waarop boats.comgegevens verzamelt.

Contact


Als u vragen hebt over de Gebruiksvoorwaarden van boats.com of als u boats.com op de hoogte wenst te brengen van vermoedens van inbreuk op auteursrechten of merkenrechten of anderzins onpassend gebruik van de intellectuele eigendom, Content of de Websites van boats.com, neem dan contact met ons op via IPadministrator@boatsgroup.com.

Reclame